EveryDay-1
ขนาดพื้นที่ที่ต้องการ 7 x 6 เมตร พื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 50.9 ตรม. 1,175,000 บาท ราคานี้ไม่รวมฐานราก
SUNSHINE-1
ขนาดพื้นที่ที่ต้องการ 4 x 5 เมตร พื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 12 ตรม.
225,000 บาท ราคานี้ไม่รวมฐานราก
SUNSHINE-2
ขนาดพื้นที่ที่ต้องการ 5.5 x 4.4 เมตร
พื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 26.16 ตรม.
879,000 บาท ราคานี้ไม่รวมฐานราก
SUNSHINE-3
ขนาดพื้นที่ที่ต้องการ 4.5 x 6 เมตร
พื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 21.9 ตรม.
395,000 บาท ราคานี้ไม่รวมฐานราก
SUNSHINE-4
ขนาดพื้นที่ที่ต้องการ 6 x 5 เมตร
พื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 16.2 ตรม.
315,000 บาท ราคานี้ไม่รวมฐานราก
SUNSHINE-5
ขนาดพื้นที่ที่ต้องการ 4 x 5 เมตร พื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 12 ตรม. 225,000 บาท ราคานี้ไม่รวมฐานราก
ALWAYS-1
ขนาดพื้นที่ที่ต้องการ 4 x 5 เมตร พื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 12 ตรม.
225,000 บาท ราคานี้ไม่รวมฐานราก